Kategorie

Regulamin

powrót

Regulamin platformy zakupowej IMET B2B

1. INFORMACJA OGÓLNE


1.1. Administratorem serwisu, w ramach którego przedsiębiorcy mogą dokonywać zakupu Towarów, pod adresem http://b2b.phuimet.pl (zwanego dalej „Serwisem”) IMET GURCZYŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA (adres siedziby i adres do doręczeń:  Wichowo 18, 87-600 Lipno); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000932216; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 4660429504, REGON 520443077, adres poczty elektronicznej: b2b@phuimet.pl, numer telefonu: 542881863.

(zwany dalej „IMET”).

1.2. Serwis jest przeznaczony dla przedsiębiorców nabywających Towary bezpośrednio w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową i tylko takie osoby mogą dokonywać rejestracji w Serwisie, jak również składać zamówienia. Przedsiębiorcą tym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność nabywania praw i zaciągania zobowiązań. Serwis nie jest przeznaczony i nie służy dla dokonywania sprzedaży Towarów dla konsumentów – za konsumenta uważa się przy tym osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.3. Konsumenci mogą dokonywać zakupu Towarów bezpośrednio w sklepie prowadzonym w siedzibie IMET, w przypadku konsumentów IMET nie zawiera umów na odległość, ani poza lokalem przedsiębiorstwa, możliwe jest natomiast dokonanie przez konsumenta, za zgodą IMET, wcześniejszej rezerwacji Towarów, co jednak nie rodzi po stronie konsumenta, ani IMET, żadnych zobowiązań, sam zakup natomiast dokonywany jest w sklepie, prowadzonym w siedzibie IMET .

1.4. Przedsiębiorca składający zamówienie lub dokonujący tylko rejestracji w Serwisie zwany jest w dalszej części Regulaminu „Kontrahentem”. Postanowienia Regulaminu dotyczące obowiązków Kontrahenta stosuje się odpowiednio, zależnie od kontekstu, do wszelkich osób działających w imieniu lub na rzecz Kontrahenta, niezależnie od podstawy prawnej takiego działania, w tym pracowników, pełnomocników, prokurentów oraz członków organów, niezależnie od tego czy ich działanie mieści się w zakresie prawa do reprezentacji lub umocowania do działania imieniem Kontrahenta.

1.5. Kontrahentem może być także podmiot mający siedzibę/miejsce prowadzenia działalności gospodarczej/miejsce zamieszkania, w innym kraju UE lub w kraju trzecim nie należącym do UE z tym, że bez względu na przepisy tego kraju, wyłącznie właściwe będzie dla wszystkich zobowiązań pomiędzy Stronami, w tym wynikających ze złożonych zamówień, prawo polskie, a wyłącznie właściwym do rozpoznawania wszelkich sporów pomiędzy Stronami – Sąd miejscowo właściwy wg adresu siedziby IMET wskazanego w Regulaminie. Prawo polskie oraz wskazana właściwość Sądu ma również zastosowanie do wszystkich zobowiązań pomiędzy Stronami, w tym wynikających ze złożonych zamówień, w przypadku pozostałych Kontrahentów, tj. mających siedzibę/miejsce prowadzenia działalności gospodarczej/miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

1.6. „Towarem” w rozumieniu Regulaminu są wszelkie produkty - rzeczy, które Kontrahent może nabyć od IMET, co może nastąpić w szczególności przy wykorzystaniu narzędzi udostępnianych w ramach samego Serwisu, przez złożenia zamówienia za pośrednictwem korespondencji przesłanej e-mail-em, fax-em, pisemnie, jak też przez złożenie zamówienia telefonicznie, a także dokonując osobiście zakupu w siedzibie IMET . Nie narusza to postanowień Regulaminu obejmujących odpłatność za transport Towarów oraz usługi zdobienia.

1.7. Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia zamówienia jest uprzednie założenie konta w Serwisie poprzez: (i) wypełnienie formularza zawierającego dane potrzebne do realizacji zamówień lub podanie tych danych telefonicznie, faksem, mailowo albo osobiście w siedzibie IMET ; (ii) potwierdzenie, iż dokonujący rejestracji w Serwisie lub składający zamówienie telefonicznie, faksem, mailowo albo osobiście w siedzibie IMET, jest przedsiębiorcą, który będzie dokonywał od IMET nabywania Towarów wyłącznie bezpośrednio w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową oraz poprzez akceptację Regulaminu. Przez akceptację Regulaminu jego treść staje się częścią stosunku umownego pomiędzy Stronami, co obejmuje zarówno korzystanie z samego konta użytkownika Serwisu, jak i zobowiązania umowne odnoszące się do wszelkich zamówień składanych przez Kontrahenta.

1.8. Zakładając konto Kontrahent równocześnie oświadcza w sposób wyraźny, iż akceptuje treść Regulaminu, który dotyczy każdej z form składania zamówienia.

1.9. Założenie konta w Serwisie – rejestracja Kontrahenta. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, stanowi natomiast konieczny warunek zarówno do rejestracji w Serwisie – założenia konta, jak i do składania zamówień.

 

2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ


2.1. W firmie IMET można dokonać zakupów w sposób opisany poniżej:

2.1.1. Składając zamówienie poprzez strony WWW pod adresem: http://www.b2b.phuimet.pl; http://www.phuimet.pl

2.1.1.1. Składając zamówienie poprzez strony WWW Kontrahent posługuje się koszykiem na stronach serwisu www.

2.1.1.2. Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia przez Kontrahenta, w szczególności podania numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail celem umożliwienia szybkiego kontaktu w przypadku gdyby realizacja zamówienia wymagała dodatkowego kontaktu z Kontrahentem albo podanie tych danych telefonicznie, faksem, mailowo albo osobiście w siedzibie IMET .

2.1.1.3. Szczegółowa informacja jak poruszać się po serwisie www, wybierać Towary i wypełniać formularz zamówienia znajduje się w dziale POMOC.

2.1.2. Kontaktując się telefonicznie z działem obsługi Kontrahenta, który jest do Państwa dyspozycji w dni robocze w godzinach od 8.00 - 16.00 pod numerami telefonów: +48 54 288 18 63 / +48 54 288 16 75.

2.2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone po godzinie 14:00 (www, fax, @) oraz zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym do godziny 10:00.

2.3. W przypadku stwierdzenia niemożliwości zaakceptowania zamówienia, IMET informuje o tym Kontrahenta oraz ustala z nim dalsze szczegóły dotyczące realizacji przesłanego zamówienia. Jeżeli skontaktowanie się z Kontrahentem jest niemożliwe w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania zamówienia (w tym również gdy Kontrahent nie odpowiada na korespondencję e-mailową), takie zamówienie traci moc, jak też i wtedy gdy IMET stwierdzi trwałą niemożliwość realizacji zamówienia. Kontrahent może zostać poproszony o odpowiedź na automatycznie wysłaną przez IMET wiadomość e-mail lub SMS dotyczącą zapytania w przedmiocie dalszej realizacji zamówienia.

2.4. Odwołanie złożonego przez Kontrahenta zamówienia jest możliwe jedynie za zgodą IMET .

2.5. Za pomocą witryny www.phuimet.pl lub www.b2b.phuimet.pl Kontrahent ma dostęp do historii zamówień jakie złożył w firmie IMET . Zamówienia widoczne są po odbiorze Towaru z pierwszego zamówienia złożonego za pośrednictwem witryny b2b.phuimet.pl lub www.phuimet.pl

2.6. Waga Towarów podana w serwisach www jest szacunkowa i może zostać dokładnie określona dopiero po przygotowaniu przesyłki. Wobec tego cena za transport jest podana szacunkowo i może ulec zmianie, gdyż jest zależna od wagi przesyłki na co Kontrahent wyraża zgodę.

 

 

3. WARUNKI PŁATNOŚCI ZA ZAKUPIONY TOWAR


3.1. Dostępne formy płatności obejmują zapłatę gotówką przy odbiorze Towaru, przelew w PLN na konto nr 71 1240 1936 1111 0011 0987 4703 prowadzone w PKO S.A, szybkie płatności Tpay za pomocą linku.

3.2. W przypadku gdy formą płatności jest gotówka, wysyłka lub odbiór Towaru następuje niezwłocznie lub w określonym przez Kontrahenta terminie, pod warunkiem dostępności Towaru w magazynie IMET .

3.3.  W przypadku gdy formą płatności są szybkie płatności Tpay za pomocą linku, wysyłka lub odbiór Towaru następuje niezwłocznie lub w określonym przez Kontrahenta terminie, pod warunkiem dostępności Towaru w magazynie IMET .

3.4. W przypadku gdy formą płatności jest przedpłata, wysyłka lub odbiór Towaru następuje po wpłynięciu pełnej kwoty na konto IMET . Kwota zapłaty składa się z ceny Towaru i kosztów transportu, na który Kontrahent otrzymuje dokument VAT.

3.5. Na wyraźne życzenie Kontrahenta, firma IMET może wystawić dokument pro forma, na podstawie której Kontrahent może dokonać przedpłaty.

3.6.1. Brak zapłaty w terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu pro forma lub daty wskazanej w dokumencie skutkuje anulowaniem rezerwacji Towaru oraz złożonego zamówienia.

3.6.2. Zapłata w terminie wskazanym na dokumencie pro forma (co obejmuje w szczególności faktury pro forma) jest jednoznaczna z akceptacją cen podanych w tym dokumencie.

3.7. Opłata za przesyłkę pokrywana jest przez Kontrahenta. Opłata ta wyliczona jest na podstawie wagi zamówionego Towaru.

3.8. W przypadku powstania dodatkowych kosztów transportu związanych np. z nieodebraniem Towaru, w tym z powodu braku gotówki w przypadku płatności za pobraniem, braku odbiorcy Towaru w trakcie dostarczenia przesyłki, itp. - koszty te pokrywa Kontrahent. Na koszty te zostanie wystawiony dokument sprzedaży.

3.9. Wraz z dostawą Towaru Kontrahent otrzymuje odpowiedni dokument VAT (w szczególności fakturę FS).

4.0. Maksymalna płatność gotówkowa dla jednej przesyłki może wynieść równowartość 5.000zł (brutto). W przypadku przekroczenia dziennego obrotu powyżej tej kwoty nie jest dopuszczalna częściowa zapłata gotówką i przelewem (przedpłata) na rachunek bankowy. Wszystkie transakcje dotyczące tego dnia muszą wówczas zostać zrealizowane w formie przekazania środków na rachunek bankowy. Kwota ta może ulec zmianie w przypadku zmiany obowiązujących przepisów.

4.1. Na warunkach określonych poniżej możliwe jest dokonywanie zakupu z odroczonym terminem płatności.

4.1.1. Kontrahent może ubiegać się o przyznanie limitu w ramach, którego będzie mógł dokonywać zakupów z odroczonym terminem płatności.

4.1.2. Kwota przyznanego limitu może zostać anulowana lub zmieniona w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

4.1.3. Kontrahent dokonując zapłaty zobowiązany jest podać na przelewie wyłącznie numer faktury.

4.1.4. Opóźnienie w zapłacie jakiejkolwiek należności za Towar powoduje wstrzymanie realizacji jakichkolwiek zamówień Kontrahenta do czasu, gdy na koncie księgowym Kontrahenta nie będzie żadnej przeterminowanej zaległości.

4.1.5.1. W przypadku gdy termin płatności przypada na dzień ustawowo uznany za wolny od pracy, termin płatności upływa w dzień roboczy przed upływem terminu płatności.

 

 

4. FAKTURY PRZESYŁANE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ – STOSOWANIE FAKTUR ELEKTRONICZNYCH


4.1. Możliwe jest wystawianie i przesyłanie przez IMET na rzecz Kontrahenta faktur w formie elektronicznej na warunkach wskazanych poniżej.

4.2. Wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej następuje przy spełnieniu wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

4.3. Faktury przesyłane w formie elektronicznej są przechowywane przez IMET w sposób zapewniający autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

4.4. Kontrahent odpowiedzialny jest po swojej stronie za pobieranie, przechowywanie pobranych dokumentów oraz za sposób udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej faktur przesyłanych w formie elektronicznej.

4.5. Faktury przesyłane w formie elektronicznej wystawiane są w formacie PDF.

4.5.1. Faktury przesyłane w formie elektronicznej to : faktura, faktura korygująca, faktura zaliczkowa, faktura korygująca zaliczkę, duplikat faktury, duplikat faktury korygującej, duplikat faktury zaliczkowej, duplikat faktury korygującej zaliczkę.

4.5.2. W formie elektronicznej przesyłane są również: dokument rozliczający zaliczkę, korekta dokumentu rozliczającego zaliczkę, duplikat dokumentu rozliczającego zaliczkę, duplikat korekty dokumentu rozliczającego zaliczkę.

4.6. Opis i warunki korzystania z faktur przesyłanych elektronicznie.

4.6.1. Faktury przesyłane elektronicznie spełniają wymogi określone w przepisach dotyczące zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur.

4.6.2. Warunkiem rozpoczęcia wystawiania i przesyłania na rzecz Kontrahenta faktur w formie elektronicznej jest:

4.6.2.1. Wyrażenie przez Kontrahenta zgody na wystawianie i przesyłanie na jego rzecz faktur w formie elektronicznej. Oświadczenie to Kontrahent może złożyć telefonicznie, faxem, mailem, osobiście w siedzibie firmy IMET.

4.6.2.2. Podanie przez Kontrahenta adresu e-mail, na który będą wysyłane powiadomienia o wystawieniu faktur przesyłanych elektronicznie.

4.6.2.3. Kontrahent otrzyma na adres e-mail informację potwierdzającą przyjęcie oświadczenia o wyrażeniu zgody na stosowanie faktur w formie elektronicznej.

4.6.3. IMET rozpoczyna wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej po złożeniu oświadczenia o wyrażeniu zgody przez Kontrahenta.

4.6.4. Zgoda Kontrahenta na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej nie wyłącza prawa IMET do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

4.6.5. Przesłanie faktur w formie elektronicznej polega na wysłaniu do Kontrahenta wiadomość e-mail wraz z załączonym linkiem do samodzielnego pobrania faktur przez Kontrahenta albo na przesłaniu faktury w formacie PDF jako załącznika do maila.

4.6.6. Za moment doręczenia Kontrahentowi faktur wystawianych i przesyłanych w formie elektronicznej uznaje się datę wysyłki wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 4.6.5. lub faktury w formacie PDF na serwer odbiorcy dla adresu e-mail podanego przez Kontrahenta.

4.7. Zmiana adresu e-mail i rezygnacja z faktur przesyłanych elektronicznie.

4.7.1. Zmiany adresu e-mail, na który IMET ma przesyłać powiadomienia o wystawieniu faktur przesyłanych elektronicznie, Kontrahent może dokonać poprzez zgłoszenie telefoniczne lub mailowe na adres b2b@phuimet.pl lub bok@phuimet.pl. Zmiana może być dokonana również za pośrednictwem stron www.b2b.phuimet.pl. Na nowo podany adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie zmiany adresu dla faktur przesyłanych elektronicznie. Odpowiedzialność za dokonanie zmiany adresu i właściwe powiadomienie IMET leży po stronie Kontrahenta.

4.7.2. W przypadku braku powiadomienia IMET przez Kontrahenta o zmianie adresu e-mail, faktury przesyłane elektronicznie uważa się za skutecznie doręczone po dotarciu na serwer wiadomości e-mail wraz z załączonym linkiem do faktur na dotychczas obowiązujący adres e-mail.

4.7.3. Rezygnacji z wystawiania i otrzymywania faktur w formie elektronicznej można dokonać przez złożenie oświadczenia w formie pisemnej. W tym celu należy wypełnić formularz „Oświadczenia o wycofaniu akceptacji przesyłania faktur w formie elektronicznej”. Podpisany dokument należy odesłać na adres: IMET GURCZYŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA (adres siedziby i adres do doręczeń:  Wichowo 18, 87-600 Lipno).

4.7.4. IMET zaprzestaje wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej dla Kontrahenta od dnia następującego po dniu, w którym pozytywnie zweryfikował otrzymane oświadczenie o cofnięciu zgody na przesyłanie faktur drogą elektroniczną. Może to nastąpić w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia. Informacja o dniu zaprzestania przesyłania faktur w formie elektronicznej zostanie przesłana do Kontrahenta na podany adres e-mail.

4.7.5. Ponowne skorzystanie z możliwości przesyłania faktur drogą elektroniczną jest możliwe po spełnieniu warunków określonych w § 4 ust. 4.6.2. Regulaminu.

4.8 Obrazy dokumentów znajdujące się w zakładace "Dokumenty i płatności" , należy traktować poglądowo. Nie spełniają one, wszystkich wymagń formalno-prawnych dotyczących faktur VAT (nie moga być traktowane jak dokument księgowy). 

 

 

5. FORMY DOSTAWY I OPŁATY TRANSPORTOWE


5.1. Zamówione Towary dostarczane są do Kontrahenta za pośrednictwem własnego transportu lub firmy spedycyjnej (GLS, inPost, GEIS, DPD), o ile Kontrahent nie dokona wyboru osobistego odbioru zamówionych Towarów. Usługa przewozowa stanowi świadczenie odrębne od dostawy Towaru.

5.1.1. Firmy spedycyjne GLS, inPost, GEIS, DPD działają w oparciu o własne regulaminy. Celem zapoznania się z regulaminami spedytorów prosimy o bezpośredni kontakt z tymi firmami.

5.2. Istnieje możliwość dostawy Towaru przez inną firmę spedycyjną na życzenie Kontrahenta i w przypadku, gdy zobowiąże się on pokryć koszty takiej usługi zgodnie z wymaganiami firmy spedycyjnej.

5.2.1. Wysłanie Towaru firmą spedycyjną, z którą IMET nie ma podpisanej umowy o świadczeniu usług musi być poprzedzone przedpłatą w pełnej wysokości zamówienia. Kontrahent osobiście zleca takiej firmie kurierskiej odbiór przesyłki z IMET .

5.3. Dla zamówień złożonych do godz. 14.00 i dla których nie ma żadnych przeszkód celem realizacji zamówienia, Towary:

5.3.1. Zostaną dostarczone następnego dnia roboczego. Jeśli ten termin ulegnie wydłużeniu, nastąpi to z przyczyn niezależnych od IMET . W sprawach terminowości dostawy przesyłek Kontrahent powinien kontaktować się z lokalnym oddziałem firmy spedycyjnej (GLS, inPost, GEIS,DPD).

5.3.2. Zostaną wysłane tego samego dnia - w przypadku gdy formą płatności jest zapłata gotówką przy odbiorze Towaru, pod warunkiem dostępności Towarów w magazynie IMET .

5.3.3. W przypadku gdy formą płatności jest przedpłata - wysyłka Towaru następuje niezwłocznie po wpłynięciu pełnej kwoty na konto IMET .

5.4. Czas realizacji zamówienia może się wydłużyć w przypadku nagłych wahań koniunktury (np.: nagły wzrost zamówień) uniemożliwiający wysyłkę Towaru w dniu złożenia zamówienia.

5.4.1. IMET nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe w wyniku realizacji zamówienia w terminie późniejszym niż następnego dnia roboczego.

5.5. Zamówienia złożone po 14:00 będą traktowane tak jakby wpłynęły następnego dnia.

5.6. Za dzień roboczy uważa się czas od 08:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych – ustawowo uznanych za wolne od pracy.

5.7. Z chwilą wydania przez IMET Towaru przewoźnikowi (spedytorowi) następuje dostawa Towaru, na nabywcę przechodzi prawo do dysponowania Towarem jak właściciel oraz ryzyko jej przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

5.8. W sytuacji, gdy Kontrahent nie może odebrać przesyłki w dowolnym terminie, powinien podać dogodny dzień i preferowaną godzinę odbioru przesyłki.

5.9. W przypadku niemożności dostarczenia Towaru w w/w terminie, uzgadniany jest z Kontrahentem indywidualny czas realizacji.

5.10. W przypadku odbioru własnego, Towary można odebrać z magazynu IMET w godzinach od 08:00 do 16:00 w dniach od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych – ustawowo uznanych za wolne od pracy.

5.11. W przypadku odbioru własnego wymagane jest posiadanie przez osobę odbierającą Towar, a nie będącą właścicielem firmy na którą wystawiono fakturę VAT, stosownego upoważnienia do odbioru Towaru na rzecz Kontrahenta.

5.12. Przy odbiorach własnych Towar dostarczany jest do skraju samochodu odbiorcy Towaru.

5.12.1. Istnieje możliwość odbioru Towaru przygotowanego na palecie. W przypadku odbioru Towaru na palecie, Kontrahent zostanie obciążony dodatkowym kosztem za każdą paletę zgodnie z cennikiem IMET . W przypadku odbioru Towaru na paletach, Towar zostanie dostarczony na burtę samochodu Kontrahenta czy też przewoźnika odbierającego Towar w imieniu Kontrahenta.

5.13. Kontrahent składając zamówienie na produkty dostarczane pod indywidualne zamówienie zobowiązuje się do zapłaty za Towar w formie przedpłaty (dotyczy to w szczególności Towarów posiadających na stronie internetowej status „Na zamówienie” lub „Zamówienie specjalne”).

5.13.1 Czas oczekiwania na realizacje zamówienia pod indywidualne zamówienie (dotyczy to w szczególności Towarów posiadających na stronie internetowej status „Na zamówienie” lub „Zamówienie specjalne”) wynosi około 10 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty, chyba, że przy danym Towarze na www.b2b.phuimet.pllub www.phuimet.plokreślono inny czas oczekiwania. Czas ten może ulec zmianie w zależności od dostępności produktu w magazynie producenta czy też może być różny w zależności od dostawcy danych Towarów. Wydłużenie terminu nie uprawnia Kontrahenta do rezygnacji z zamówienia czy też innych roszczeń z tego tytułu.

5.14. Towar wysyłany jest na adres podany przez Kontrahenta. Towar może zostać wysłany do użytkownika produktów zakupionych przez Kontrahenta. Faktury za zakupiony Towar mogą zostać dostarczone w inne miejsce niż z dostawą Towaru, w tym celu Kontrahent zobowiązany jest poinformować IMET o adresie na który mają zostać przesłane dokumenty.

5.15. Kwota pobrania gotówki przez firmę spedycyjną od jednego Kontrahenta nie może być większa niż 5.000 PLN dla jednej paczki. W przypadku zamówień o wartości powyżej 5000 PLN, przesyłka jest dzielona na kilka paczek tak, aby kwota pobrania nie przekraczała 5000 PLN.

5.16.Orientacyjne koszty dostawy:

  • Transport własny Imet – minimum logistyczne 500zł netto. W przypadku nie spełnienia minimum logistycznego koszt dostawy wynosi 15,00zł/netto za paczkę.
  • Zamówienia realizowane przy współpracy z firmami kurierskich (InPost, GLS, DPD) – minimum logistyczne 1000zł/netto za paczkę . W przypadku nie spełnienia minimum logistycznego koszt dostawy wynosi 15zł/netto. (nie dotyczy produktów wielkogabarytowych).
  • Zamówienia, które wymagają wysyłki paletowej - wycena indywidualna.
  • Zamówienia wielkogabarytowe – wycena indywidualne.
  • Paczki wielokrotne – w przypadku konieczności wysłania zamówienia, spełniającego minimum logistyczne, w więcej niż jednej paczce (z uwagi na wagę lub gabaryty), koszt dostawy ustalany jest indywidualnie.

 

6. ZWROT TOWARU


6.1. Uprawnienia z tytułu rękojmi są wyłączone na co Kontrahent wyraża zgodę przez akceptację Regulaminu (art. 558 § 1 kc).

6.2. Niezależnie od wyłączenia uprawnień z tytułu rękojmi na zakupione Towary, możliwe jest dokonanie zwrotu zakupionego Towaru (możliwość zwrotu nie dotyczy Towarów posiadających na stronie internetowej status „Na zamówienie” lub „Zamówienie specjalne”, a także innych Towarów, jeśli wyraźnie zawarto to w opisie danego Towaru), za zgodą IMET, nie później niż w ciągu 90 dni od daty otrzymania lub odebrania Towaru, na warunkach podanych poniżej:

6.2.1. Odesłany Towar nie może nosić śladów eksploatacji, musi zawierać wszystkie elementy, z którymi był dostarczony (w szczególności oryginalne opakowanie). Koszt odsyłanej przesyłki pokrywa Kontrahent. Należy podać dane Kontrahenta wraz z numerem konta bankowego, na które ma być odesłana cena za Towar.

6.2.2. Po pozytywnej weryfikacji stanu odesłanego Towaru IMET wystawi fakturę korygującą, następnie dokona zwrotu środków pienieżnych na wskazane przez Kontrahenta konto (Zgodnie z uzgodnionym przez strony terminem płatności wzajemnych zobowiązań). Zwracany towar musi posiadać poprawnie wypełniony Formularz odstąpienia od umowy/zwrotu, a zwrot wcześniej uzgodniony. 

6.2.3. Podstawą wystawienia faktury korygującej w przypadku opisanym w pkt. 6.2.2. będzie przyjęcie na magazyn zwracanego przez kontrahenta towaru. 

6.2.4. IMET nie przyjmuje od Kontrahentów przesyłek (zwrotów) bez wcześniejszego uzgodnienia.

6.3. Towar, który nosi znamiona użytkowania nie podlega zwrotowi.

6.4. W przypadku, gdy Kontrahent nie odbierze wysłanego Towaru, na który zostało potwierdzone zamówienie, zostanie on obciążony kosztami transportu za wysyłkę tego Towaru i za zwrot do IMET .

6.5. Kontrahent zobowiązany jest uregulować wskazane wyżej koszty zgodnie z uzgodnionym przez strony terminem płatności wzajemnych zobowiązań.

6.6  IMET wyraża zgodę na zwrot zakupionego Towaru, z zachowaniem warunków określonych w pkt od 6.2 do pkt 6.5, jeśli prośbę Kontrahenta uzna za uzasadnioną. W takim przypadku cena podlegająca zwrotowi na rzecz Kontrahenta może podlegać zmniejszeniu o obciążające Kontrahenta koszty obsługi: a) w przypadku zwrotu w okresie od 0 do 14 dni od daty zakupu - o 5 % wartości zwrotu, ale nie mniej niż 15 zł plus 5 zł za każdą zwracaną pozycję. b) w przypadku zwrotu w okresie od 15 do 45 dni od daty zakupu - o 15 % wartości zwrotu, ale nie mniej niż 15 zł plus 5 zł za każdą zwracaną pozycję. c) w przypadku zwrotu w okresie od 46 do 90 dni od daty zakupu - o 30 % wartości zwrotu, ale nie mniej niż 15 zł plus 5 zł za każdą zwracaną pozycję.

6.7. Firma IMET nie gwarantuje poprawności znakowania produktów kodami EAN. Kontrahent we własnym zakresie może znakować produkty używając kodów dostępnych na stronie WWW.

6.8. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne należy składać na adres bok@phuimet.pl ,poprzez dedykowany formularz online [

https://phuimet.pl/formularz-reklamacji/dane-firmy ] , lub dedykowany formularz w wersji papierowej wypełniony, opieczętonwany i podpisany

[https://b2b.phuimet.pl/pl/page/formularz-reklamacji, https://b2b.phuimet.pl/pl/page/formularz-zwrotu-towaru ] i tylko zgłoszenia złożone w ten sposób będą rozpatrywane przez IMET .

6.9. Odpowiedzialność IMET obejmuje jedynie zawinione niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, wszystkie inne okoliczności, w tym nieprawidłowe użycie, eksploatacja, zużycie lub nieprawidłowa konserwacja Towaru (co podlega samodzielnej ocenie ze strony IMET ), nie mogą stanowić podstawy odpowiedzialności IMET, w tym podstawy reklamacji zakupionych Towarów. Termin i forma rozpatrzenia reklamacji przez IMET są uzależnione od okoliczności oraz dostosowane do sposobu komunikacji ze strony Kontrahenta.

6.10. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach IMET może przyznać rabat na zakupiony i reklamowany Towar.

 

7. ODBIERAJĄC TOWAR PAMIĘTAJ


7.1. Przy odbiorze Towaru od przedstawiciela firmy spedycyjnej należy sprawdzić prawidłowość przesyłki pod względem asortymentu i ilości Towaru. W razie stwierdzenia niezgodności przesyłki z zamówieniem lub fakturą, Kontrahent ma obowiązek sporządzenia protokołu rozbieżności z przedstawicielem firmy spedycyjnej . Kontrahent powinien w terminie 2 dni poinformować IMET o stwierdzeniu niezgodności przesyłki z zamówieniem lub fakturą oraz w terminie 7 dni przesłać do IMET protokół rozbieżności. Powyższe terminy liczone są od dnia odbioru przesyłki.

7.2. IMET nie odpowiada za braki Towaru stwierdzone bez udziału przedstawiciela firmy spedycyjnej lub stwierdzone z naruszeniem procedury reklamacyjnej określonej w pkt 7.1

7.3. Odbierając Towar z magazynu IMET odbiorca czy też przedstawiciel firmy spedycyjnej odbierający Towar w imieniu Kontrahenta, zobowiązany jest do sprawdzenia Towaru pod względem ilościowym i jakościowym. Za rozbieżności powstałe po odbiorze Towaru przez Kontrahenta lub przedstawiciela firmy spedycyjnej działającego w imieniu odbiorcy, IMET nie ponosi odpowiedzialności.

 

 

10. MATERIAŁY REKLAMOWE


10.1. Kontrahent może wykorzystywać zdjęcia Towarów dla celów związanych z promocją własnej sprzedaży w tym umieszczanie tych materiałów na własnych stronach internetowych. Zgoda IMET na wykorzystanie zdjęć może być jednak w każdym czasie cofnięta bez podania przyczyn.

10.2. Kontrahent uzyskuje dostęp do pobierania zdjęć i materiałów reklamowych z chwilą złożenia kolejnego zamówienia zakończonego dokumentem VAT, jeżeli okres pomiędzy tym zamówieniem i jego poprzednim zamówieniem nie przekroczył 30 dni. W przypadku, gdy termin 30 dni zostanie przekroczony, możliwość pobierania materiałów zostaje zablokowana.

10.3. Pobrane zdjęcia nie stanowią własności Kontrahenta, w tym Kontrahent nie nabywa do nich żadnych praw, co obejmuje także majątkowe prawa autorskie.

10.4. Użyte materiały zdjęciowe przez Kontrahenta muszą być czytelnie oznaczone tekstem "Copyright © by IMET GURCZYŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA", o ile nie zostały wyraźnie oznaczone logiem marki produktu.

10.5. Kontrahent nie może bez pisemnej zgody IMET modyfikować zdjęć jak i pozostałych materiałów reklamowych. Dopuszcza się bez dodatkowej pisemnej zgody umieszczanie na materiałach reklamowych danych adresowych Kontrahenta oraz jego własnych warunków sprzedaży – w tym cen.

10.6. Użytkowanie przez Kontrahentów materiałów zdjęciowych jak i elektronicznych banerów reklamowych/informacyjnych jest bezpłatne i nie wymaga pisemnej zgody na ich użytkowanie z zastrzeżeniem ust. 10.5.

10.7. Zdjęcia produktów innych producentów niż IMET stanowią przedmiot praw tych podmiotów i mogą być wykorzystywane tylko w roku kalendarzowym, w którym zostały pobrane z www.b2b.phuimet.pl.

10.8. Kontrahent firmy IMET może przekazać materiały zdjęciowe swojemu Kontrahentowi do promocji produktów dostępnych w ofercie IMET pod warunkiem zachowania zasad określonych w niniejszym paragrafie oraz zobowiązania swojego Kontrahenta do przestrzegania tych zasad, za co ponosi wówczas pełną odpowiedzialność.

10.9. Kontrahent może wykorzystywać we własnych materiałach reklamowych, w tym stronach internetowych opisy produktów, które dostępne są na www.b2b.phuimet.pl. Kontrahent zobowiązany jest do podania używanego przez IMET symbolu Towaru, którego dotyczy opis.

10.10. Niedopuszczalne jest użycie materiałów niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie tych zasad stanowi naruszenie prawa.

10.11. Wszelkie uprawnienia, w tym prawo wykorzystania materiałów (w tym zdjęć), informacji, nazw, znaków graficznych (w tym logotypów) mogą być w każdym czasie cofnięte przez IMET bez podania przyczyn, co skutkuje obowiązkiem po stronie Kontrahenta, jak też wszelkich podmiotów lub osób, którym je udostępniono (stosownie do ust. 10.8.), natychmiastowego zaprzestania ich wykorzystywania oraz usunięcia wszelkich ich kopii/egzemplarzy lub innych form ich utrwalenia.

 

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


11.1. IMET zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Towarów ze sprzedaży.

11.2. Ceny Towarów będących w sprzedaży wyrażone są w PLN. Dla prezentowanych produktów podano odpowiednią cenę netto. Przeglądając zamówienie (koszyk) podano odpowiedni podatek VAT.

11.3. Zasady współpracy określone w niniejszym Regulaminie dotyczą zarówno Kontrahentów z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz spoza jej obszaru. W ramach indywidualnych pisemnych umów zwanych kontraktami dopuszcza się zmiany od określonych w niniejszym regulaminie zasad.

11.4. IMET zastrzega sobie prawo do indywidualnego kształtowania polityki cenowej, niezależnie od cennika

11.5. Dla zamówień na produkty, które w dniu składania zamówienia nie są dostępne w magazynie - zwane zamówieniami oczekującymi – obowiązują ceny z chwili realizacji zamówienia.

11.6. Złożenie zamówienia oznacza po stronie Kontrahenta wyrażenia oświadczenia woli o zawarciu umowy nabycia Towarów objętych zamówieniem - zakupu, sprzedaż jest objęta dokumentami VAT. W przypadku anulowania zamówienia nie dochodzi do zawarcia umowy nabycia Towarów. Zamówienia składane tego samego dnia traktowane są łącznie, choć mogą być zrealizowane na różnych dokumentach sprzedaży i zostać wysłane do Kontrahenta w różnych odstępach czasowych w trakcie jednego dnia.

11.7. Zdjęcia produktów zamieszczone w serwisie internetowym mogą odbiegać nieznacznie swoim wyglądem i kolorem od oryginału.

11.8. Przed wykonaniem zdobienia lub innego rodzaju ingerencji w Towar należy dokładnie sprawdzić czy Towar jest zgodny z zamówieniem i oczekiwaniem jakościowym. Wykonanie zdobienia lub innej ingerencji w produkt jest traktowane jako używanie produktu.

11.9. W przypadku sprzedaży Towarów po cenach lub na warunkach promocyjnych, IMET może wprowadzić zasady promocji odbiegające od niektórych postanowień niniejszego Regulaminu. W stosunku do danego asortymentu Towaru zastosowanie mają zasady tylko jednego systemu promocyjnego. IMET może wprowadzić możliwość wyboru przez Kontrahenta jednego z systemu promocyjnego w odniesieniu do danego asortymentu.

11.10. Wpłacone przedpłaty nie maja charakteru ostatecznej zapłaty. W zależności od dostępności zamawianych Towarów oraz oferowanych warunków sprzedaży, wartość końcowa transakcji może być różna od kwoty określonej na zamówieniu. Kwota różnicy podlega rozliczeniu w dokumentach sprzedaży.

11.11. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym sposób i zasady składania zamówień.

11.12. IMET zastrzega sobie prawo do zmian w treści Regulaminu w każdym czasie. Każdy Kontrahent jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, w tym bezpośrednio przed złożeniem każdego zamówienia i jest związany jego postanowieniami.

11.13. IMET nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wadliwym działaniem Serwisu, a także za szkody powstałe w wyniku wykorzystania zawartych w nich informacji i danych.

11.14. IMET nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane użytkowaniem Towarów.

11.15. Zamieszczony cennik nie jest ofertą w rozumieniu prawa cywilnego.

11.16. Wszelkie uwagi dotyczące pracy serwisu www prosimy kierować na adres firmy IMET oraz na adres e-mailowy:bok@phuimet.pl.

 

Proszę czekać, trwa ładowanie...